kraunasi

Priešgaisrinė sauga

Rengiame gaisrinės saugos instrukcijas ir įmonės priešgaisrinės techninės komisijos dokumentus

Vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis (patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2005-02-18 įsakymu Nr. 64) įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai privalo organizuoti įmonės, įstaigos, organizacijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų instruktavimą, mokymą ir atestavimą priešgaisrinės saugos klausimais, pagal kompetenciją rengti ir tvirtinti priešgaisrinės saugos instrukcijas.

Įstaigų, įmonių vadovai arba organizacijos darbuotojai (kuriems vadovas paveda kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti) vadovaujantis Priešgaisrinės saugos įsatymo 11 str. 5d., privalo išklausyti priešgaisrinės saugos mokymo programą. Kam yra privaloma, kriterijai yra nurodyti čia.
Įstaigų vadovai, vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis 12 punktu „Įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) ne rečiau kaip kartą per trejus metus privalo organizuoti įmonių, įstaigų, organizacijų vadovaiorganizuoti įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai.“

Mes galime Jums padėti:

 • parengti gaisrinės saugos instrukcijas (atskiroms darbo vietoms ar patalpoms);
 • parengti žmonių, darbuotojų evakavimo planus;
 • parengti gaisrinės saugos reikalavimų atmintines;
 • sudaryti įmonės priešgaisrinės techninės komisijos (rizikos valdymo grupės) nuostatus;
 • nustatyti Jūsų įmonės patalpų kategorijas pagal sprogimo ir gaisro pavojų;
 • parinkti gaisrinės saugos ženklus bei gaisrinį inventorių;
 • užpildyti objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaraciją (Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravimo tvarkos);
 • suteikti konsultacijas gaisrinės saugos klausimais.

Organizuojame priešgaisrinės saugos mokymus vadovams.

Organizuojame darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymus.

Rengiame priešgaisrinės saugos mokymo programas bei organizuojame ir vykdome gaisrinės saugos pratybas įstaigų darbuotojams.

Aprūpiname reikalingais gaisrinės saugos ženklais, gaisrinės saugos instruktavimų registracijos žurnalais, gesintuvais ir kitu gaisriniu inventoriumi.

Prekiaujame gaisrinės saugos instruktavimų registracijos žurnalais:

 • – Įvadinių (bendrų) gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas
 • – Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas
 • – Vidaus gaisrinio vandentiekio patikros žurnalas
 • – Gaisrinės automatikos įrenginio techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnalas

 

Milteliniai gesintuvai

MG-2kg                                     MG-4kg                                        MG-6kg

MG-2kg gesintuvasMG-4kg gesintuvasMG-6kg gesintuvas